Proč
Potřebujete pomoct s GDPR?

Zajistíme vám GDPR analýzu a dodáme řešení GDPR Assistant,
které vám výrazně zjednoduší a zrychlí vypořádání se s GDPR požadavky.

» Řešení (velké) části uložených povinností

» Rychlé nasazení (start 1 den, přizpůsobení 1 týden)

» Žádná příprava IT na vaší straně (dodáme v cloudu)

» Nízká investice (40 000 Kč instalace, 0 nebo do 100 000 Kč za přizpůsobení)

» Nízké provozní náklady (200 Kč nebo 280 Kč/uživatel/měsíc)


Kontaktujte nás!

Klíčové vlastnosti nástroje GDPR assistant

Řešení je založeno na frameworku Team assistant, online aplikaci pro oblast procesního řízení organizací. Slouží k definici a automatizaci procesů, jejich monitorování, efektivnějšímu řízení a následné optimalizaci. Nástroj Team assistant lze provozovat jako privátní nebo veřejné cloudové řešení.

» Jednoduchost

» Garance správného postupu

» Hlídání termínů

» Automatická auditní stopa

» Dostupnost odkudkoliv


Pokryté GDPR oblasti

» Agendy - záznamy o zpracování dat

» Registr rizik

» Incidenty

» Žádosti o uplatnění práv subjektů

» Správa (interních) souhlasů

» Správa dokumentů + prokazatelné seznamováníRegistr rizik

Založte svá GDPR opatření na analýze rizik!

Registr rizik pokrývá životní cyklus každého identifikovaného rizika – náběr, kategorizaci, analýzu dopadu, návrh, realizaci a následnou kontrolu přijatých opatření, pravidelné revize rizika. K dispozici je přehledná karta rizika.


DPO

Přehled o stavu přijatých opatření.

Kontrola plnění opatření.

Auditní záznamy.

Kompletní evidence rizik na jednom místě.

Eskalace.


Dotčená oddělení

Náběr rizika.

Analýza dopadů.

Návrh opatření.

Organizace práce.


Management

Kompletní podklady pro rozhodnutí o navržených opatřeních.

Přehled o množství řešených rizik.

Podklady pro hodnocení práce.

Kontrola sledování termínů.


Všichni oprávnění

Rychlý přístup k informacím odkudkoliv.

Přehled o stavu každého rizika.

Minimalizace dotazů.


Možné využití

Proces lze použít například pro řízení těchto skupin rizik

A

Ztráty dat

B

Bezpečnostních incidentů

C

Souvisejících s povinnostmi zajištění práv subjektů

D

Souvisejících s povinnostmi uloženými GDPR nařízením

E

Realizace technických opatření

:-)

Jakýchkoliv jiných

Záznamy o zpracování - agendy

Záznamy o činnostech zpracování osobních a citlivých údajů pro GDPR.

Proces dále řeší evidenci záznamů o zpracování osobních a citlivých údajů. Výsledný seznam agend je dále využíván pro navázání na další GDPR evidence - rizika, incidenty a následná opatření. Evidence agend patří mezi základní kameny přípravy organizace na fungování v souladu s GDPR nařízením.


Dotčená oddělení

Přehled o svých GDPR agendách.

Výčet zpracovávaných osobních dat.

Informace o místě a způsobu zpracování.

Posouzení účelnosti.


Management

Systematická evidence agend.

Kompletní přehled o všech agendách.

Posouzení zákonnosti.

Distribuce zodpovědnosti.


Možné využití

Evidenci lze použít pro tyto účely

A

Zmapování GDPR agend

B

Stanovení zodpovědnosti za agendy

C

Centrální místo pro relevantní informace o agendách

D

Navázání rizik, incidentů a následných opatření

Správa dokumentů

Doložte, že máte ve svých dokumentech pořádek!

Proces dále řeší životní cyklus správy dokumentů - vytvoření, připomínkování, schvalování a následnou administraci. Hlídá všechny relevantní lhůty. Umožňuje evidovat a verzovat dokumenty, evidovat připomínky a poznámky, historii, zasílat e-mailovou notifikaci, pracovat s organizační strukturou, rolemi a další. Na vaše přání lze doplnit proces zajišťující prokazatelné seznámení všech povinných pracovníků s dokumentem.


Zadavatel

Informace o stavu schvalování.

Přehledná komunikace.

Auditní záznamy.

Kompletní evidence všech požadavků.


Dotčená oddělení

Přehled o zadaných žádostech o připomínkování.

Sledování lhůt.

Evidence připomínek.

Organizace práce.


Management

Kompletní přehled o zpracovávaných dokumentech.

Přehled o stavu řešení.

Kontrola sledování termínů.


Všichni oprávnění

Rychlý přístup k informacím odkudkoliv.

Systematická evidence dokumentů.

Zrychlení procesu zpracování.


Možné využití

Proces lze použít například pro tyto typy dokumentů

A

Interní směrnice a nařízení

B

Klíčové dokumenty nutné pro naplnění požadavků GDPR nařízení

C

Pracovní postupy

D

Vzorové dokumenty

E

Smlouvy s dodavateli a odběrateli

:-)

Jakékoliv jiné typy dokumentů

Žádosti

Zajistěte subjektům osobních údajů jejich práva!

Proces dále řeší žádosti na uplatnění práv subjektů. Zdrojem žádosti může specializovaná aplikace, webový formulář, e-mail nebo mohou být žádosti zakládány ručně. Proces řeší upřesnění zadání, výběr způsobu řešení, možnost zamítnutí požadavku, kontrolu, opravu, eskalaci řešení. Umožňuje evidovat přílohy, poznámky, historii, zasílat e-mailovou notifikaci, pracovat s organizační strukturou, rolemi a další.


Žadatel

Přehled o stavu řešení.

Kontrola řešení.

Eskalace řešení.

Kompletní evidence všech požadavků.


Dotčená oddělení

Žádosti o doplnění zadání.

Organizace zpracování žádosti.

Rozdělení práce řešitelům.

Žádné dotazy od žadatelů.


Management

Přehled o množství řešených požadavků.

Přehled o stavu řešení.

Hodnocení práce.

Kontrola sledování termínů.

Podklady pro GDPR audit.


Všichni oprávnění

Rychlý přístup k informacím odkudkoliv.

Snížení administrativy.

Přehled bez telefonů a e-mailů.

Redukce nákladů.


Možné využití

Proces lze použít pro tyto typy žádostí o uplatnění práv subjektů

A

Poskytnutí informace

B

Oprava osobních dat

C

Přístup k osobním datům

D

Odstranění, zapomenutí, omezení zpracování

E

Přenos osobních údajů

F

Námitky

Souhlasy

Zajistěte si potřebné souhlasy od interních pracovníků.

Proces řeší definici a formulaci souhlasu, identifikaci cílové skupiny a následné požádání o souhlas s využitím dat pro účely, pro které je udělení souhlasu nezbytné. Forma a rozsah souhlasu stejně jako možnosti subjektů údajů pro udělení, omezení nebo odebrání souhlasu jsou v souladu s GDPR nařízením.


DPO

Definuje potřebný souhlas.

Kontroluje proces udělování souhlasu.

Má prokazatelnou evidenci všech souhlasů.


Subjekt údajů

Má evidenci všech svých souhlasů.

Kdykoliv může souhlas odvolat.

Kdykoliv může souhlas omezit.


Management

Přehled o množství řešených souhlasů.

Přehled o stavu všech požadavků.

Podklady pro GDPR audit.


Všichni oprávnění

Rychlý přístup k informacím.

Centrální referenční místo se souhlasy.

Možnost automatizované aplikakce souhlasů.


Možné využití

Proces lze použít pro správu souhlasů interních pracovníků se zpracováním osobních dat.

A

Správa souhlasů

B

Komunikace se subjekty údajů

C

Referenční místo

D

Auditní záznamy

E

Odvolání nebo modifikace souhlasu

F

Pokrytí GDPR požadavků

Incidenty

Řešte všechny bezpečnostní incidenty správným postupem!

Proces pokrývá životní cyklus každého identifikovaného incidentu – evidenci, kategorizaci, analýzu, návrh, informační povinnosti, realizaci a následnou kontrolu přijatých opatření.


Zadavatel

Informace o stavu incidentu.

Přehledná komunikace.

Auditní záznamy.

Kompletní evidence všech incidentů.


Dotčená oddělení

Záznam důležitých informcí.

Sledování lhůt.

Evidence opatření.

Organizace práce.


Management

Kompletní přehled všech incidentů.

Přehled o stavu řešení.

Kontrola sledování termínů.

Podklady pro klíčová rozhodnutí.


Všichni oprávnění

Rychlý přístup k informacím odkudkoliv.

Systematická evidence incidentů.

Dostupnost souvidejících dokumentů.

Všechny informace na jednom místě.


Možné využití

Proces lze použít například pro tyto typy incidentů

A

Narušení důvěrnosti

B

Narušení integrity

C

Narušení dostupnosti

D

Narušení neodmítnutelnosti informace

E

Jiné selhání bezpečnostních opatření

F

Jiné porušení bezpečnostní politiky

Vyzkoušejte si

Nástroj GDPR assistant si můžete vyzkoušet sami, bezplatně a na jak dlouhou dobu budete chtít. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.

Verze start

Plná verze

Potřebná infrastruktura

Žádná, řešení je poskytováno prostřednictvím naší cloudové služby.

Dle vašich preferencí lze využít vaše vlastní nebo naše cloudové prostředí nebo instalovat aplikaci na server ve vaší lokální síti.

Přístup

1 uživatel.

Se všemi agendami mohou pracovat všichni oprávnění uživatelé – dle nastavení jednotlivých šablon procesů.

Administrace

Žádná.

Všechny možnosti administrace, které poskytuje nástroj Team assistant – konfigurace instance, barevné schéma, správa uživatelů, rolí a organizační struktury, správa číselníků, zástupy, správa DMS, přístup k administrátorkých logům, speciální funkce pro HR manažera.

Instalace

Žádná.

Konfigurace dle vašich preferencí a požadavků.

Napojení na MS Active Directory nebo jiný LDAP server pro centrální správu uživatelů.

Napojení na zdroj informací pro automatickou synchronizaci uživatelů, rolí a organizační struktury.

Napojení na další informační systémy pro plné začlenění řešení do technického kontextu vaší organizace.

Přizpůsobení procesů

Žádné.

Všechny procesy lze doplnit nebo změnit pro plné začlenění do organizačního kontextu vaší organizace.

Plně lze využít informace o vaší organizační struktuře, systém rolí a začlenit vaše business pravidla.

Lze libovolně přidávat nové datové položky nebo měnit stávající.

Lze definovat vlastní přehledy.

Lze definovat vlastní tiskové sestavy nebo měnit stávající.

Datová kvalita

Malé využití číselníků pro standardizaci textů. Většina textových položek se zadává jako prostý text bez další kontroly.

Maximální využití na míru definovaných číselníků místo prostého vkládání textu.

Možnost automaticky doplňovat data dle externích číselníků nebo webových služeb.

Dokumentace

Uživatelská.

Základní dokumentace agend (procesů).

Instalační.

Administrátorská.

Uživatelská.

Základní dokumentace agend (procesů).

Pracovní postupy.

Školící materiály.

Školení

Samostudium (instruktážní videa)

Samostudium (instruktážní videa).

Školení na míru – forma workshopu nebo prezentace v sídle vaší organizace nebo v našich učebnách.

Objednejte si

Vyberte si ten nejvhodnější model, jak využít aplikaci GDPR assistant.

Verze start (zkušební)

Instalace: zdarma

Další přizpůsobení a integrace nad rámec základní instalace: nelze

Měsíční provoz: zdarma

Plná verze

Základní instalační balíček: 40 000 Kč

Další přizpůsobení a integrace nad rámec základní instalace: individuální cena dle rozsahu pracnosti

Měsíční provoz: 200 Kč za každého aktivního uživatele (vaše infrastruktura)

Měsíční provoz: 280 Kč za každého aktivního uživatele (naše cloudové prostředí)

Minimální počet uživatelů: 5

Individuální podmínky

Nezapadáte do naznačených kategorií? Potřebujete specifický přístup? Používáte již Team assistant pro automatizaci jiných procesů? Požádejte si o individuální cenové podmínky!

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Chcete si nástroj raději koupit formou softwarové licence? Žádný problém – připravíme vám nabídku na míru.
Kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře.Další užitečné informaceStandardní SLA (pro SaaS)

Všeobecné obchodní podmínky (pro SaaS)

Licenční smlouva (pokud je forma licence)

Standardní NDA

Popis standardní produktové podpory

Popis základního instalačního balíčku

Kontaktujte nás

Neit Consulting s.r.o.
Washingtonova 1624/5
110 00 Praha 1
Czech republic
Phone: +420 720 032 333
E-mail: gdpr@neit.group